25 ส.ค.60 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์การเกษตร โครงการหลวงปังค่า จำกัด อ.ปง โดยมีผู้อำนวยการกลุุ่มจัดตั้งฯ พร้อมประธานคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมฯ

21015883 1597063900324615 2602639639025052519 o