28 สค.2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ จัดฝึกอบรมการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้โครงการ พัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด