วันที่ 27 สิงหาคม 2560 น.ส.วาสนา ชำนาญยา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และน.ส.จิตติมา ยาสมุทร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.1 อ.เมือง,อ.แม่ใจ) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนจำป่าหวาย ณ อาคารเอนกประสงค์ตำบลจำป่าหวาย อ.เมือง

a1