นางสาวสุนทรี อริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมือง,อำเภอแม่ใจ) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด วันที่ 28 สิงหาคม 2560

a1