กลุ่มส่งเสริมการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดโครงการประชุม
เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และยกระดับชั้นสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด วันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยมีนายคำรณ พวงมฌี เขตตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 15,16 และนายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพะเยา ,ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดพะเยาร่วมประชุมฯครั้งนี้