วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายเจริญชัย เชื้อสะอาด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเชียงคำ,อำเภอภูซาง) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส่้าน จำกัด

b1