วันที่ 28 สิงหาคม 2560 น.ส.วาสนา ชำนาญยา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ,น.ส.จิตติมา ยาสมุทร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.1 อ.เมือง อ.แม่ใจ) และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสหกรณ์การเกษตรบ้านต๊ำ จำกัด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๊ำม่อน อ.เมือง

c3c2c1