วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นางอรกัญญา เพียรการ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่กา ร่วมด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพะเยา

d1