วันที่ 1 ก.ย.60 นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อ.เชียง - อ.ภูซาง) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรตำบลแม่ลาว จำกัด อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อหารือแนวทางต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์ในการบริการแก่สมาชิกต่อไป