นายถิรเดช เชาวยุทธ์  ผูำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อ.จุน อ.ปง) น.ส.สุพาพร ใจทน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ และ ตรวจสอบความเรียบร้อย การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตรพัฒนาแม่จุน จำกัด ณ แคมป์งานก่อสร้างอาคาร ม.6 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 5 ก.ย.60