วันที่ 11 กันยายน 2560 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่โรงสีข้าวชุมชนบ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จำกัด เพื่อติดตามการใช้งานชุดเครื่องจักรโรงสีข้าว กำลังผลิต 1-2 ตันต่อชั่วโมง ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย งบประมาณตาม พ.ร.บ. รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)