วันที่ 12 กันยายน 2560 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการการค้า เพื่อหารือเรื่องต่างๆในการขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในอนาคตต่อไป