นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ด้วยการพัฒนาธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่