วันที่ 19 ก.ย.60 นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อ.เชียงคำ,อำเภอภูซาง)  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเชียงคำ จำกัด ณ หอประชุมบ้านแวน หมู่ 2 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อแจ้งเรื่องต่างๆและทำการแนะนำส่งเสริมตามวิถีสหกรณ์เพื่อพัฒนาการสหกรณ์ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป