เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นางดุษณีย์ภรณ์ บุญพุ่มพวง ผอ.กจส. พร้อมด้วย นายปฏิภาณ พงษ์คำ นวส. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง วันที่ 26-27 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น3 สนง.สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

125543

125544

125545