เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 น.ส.อรทัย แสงศรีจันทร์ นวส.ชก. และ นางธีรนาฎ ใจตาวงศ์ นวส. เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางเชียงแรง ณ วัดบ้านร้องเชียงแรง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง

53239

53241