ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 นายนิวัฒน์ มั่งมูล ผอ.นิคมสหกรณ์เชียงคำ ตรวจเยี่ยม แนะนำสมาชิกสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

01

02

03