เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เดินรถเชียงคำ จำกัด

01

02