เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมประชุมผู้ประสงค์ที่จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านปางผักหม ณ วัดบ้านปางผักหม ม.7 ต.งิม อ.ปง

03

04