เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (ดูแลแนะนำส่งเสริมอำเภอดอกคำใต้) ร่วมการประชุมเพื่อรับทราบเรื่องต่างๆของสหกรณ์พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

01

02