เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 โดยนางสาวนัทธมนต์ พรหมมา นวส.ชก. และนางสาวฐิติพร โลมะวิสัย นวส.เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งรวงทอง จำกัด ณ โรงแรมพิชญ์นุชฟาร์มแอนด์รีสอร์ท อ.ภูซาง จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2560

03

04

05