เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านน้ำฮาก ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านน้ำฮาก ม.16 ต.งิม อ.ปง

08

07

06