เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตะเวนชายแดนที่ 32 จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผู้รับผิดชอบพื้นที่

01

02

03