เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น. น.ส.อรทัย แสงศรีจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนายธนัณกรณ์ สุกันโท เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สกก.บ้านสถาน จำกัด ณ ศาลาประชาธิปไตยบ้านสถาน ม.5 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

05