เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นางอุษา เครือสาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมโครงการ"5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561" ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา

01