เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นางอรกัญญา เพียรการ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกก.หอมแดงตำบลจำปาหวาย จำกัด

02

03