เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 นำโดย น.ส.สุพาพร ใจทน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และ นางศิริออน อ่อนทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประขุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 กลุ่มทำนาหงส์หิน ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ 9 ต.หงส์หิน อ.จุน

04

05

06