วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นางสาวนงลักษณ์  สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (เชียงคำ - ภูซาง) และนางธีรนาฎ  ใจตาวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี สิ้นสุด 30 เมษายน 2560 กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราเขตปฏิรูปที่ดินตำบลฝายกวาง ณ หอประชุมหมู่บ้านใหม่เจริญไพร ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา