วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พะเยา จำกัด ตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และ โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61 เพื่อดูแลให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ที่นำข้าวเปลือกมาขายให้แก่สหกรณ์ฯได้รับความสะดวกและในราคาที่เป็นธรรม