วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายเอนก ชื่นใจ ผอ.กพส. และ นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ ผอ.กบส.พร้อมด้วย นายธนวิน แก้วเสมอตา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ผู้ดูแลพื้นที่อำเภอแม่ใจ เข้าตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พะเยา จำกัด ,สหกรณ์การเกาตรเมืองพะเยา จำกัด (สาขาบ้านต๊ำ) และ กลุ่มเกษตรกรทำนาดงเจน ซึ่งได้เปิดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ตามโครงการสินเชื่อเพื่อการรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการสินเชื่อเกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งในปีนี้เกษตรกรทำข้าวมาขายมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากทั้งด้านราคาข้าวและการบริการ