สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนซื้อปลาสลิดสดและปลาสลิดแดดเดียวจากสมาชิกสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร โดยต้องการกระจายปลาสลิดสู่ผู้บริโภคโดยตรง และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา รับทำหน้าที่ประสานงานในการจัดจำหน่ายปลาสลิดเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้ โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โทร. 054-482355 ต่อ 15 ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป๋นต้นไป จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง (รายละเอียด ตามภาพ)