พะเยา : 19 พ.ย. 60
สถานการณ์ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61
1. สถานการณ์การผลิต
1.1 พื้นที่เพาะปลูก 617,584 ไร่ ผลผลิต 341,666 ตัน 
ประกอบด้วย 
- ข้าวหอมมะลิ 386,550 ไร่(63%)
- ข้าวเหนียว 217,123 ไร่(35%)
- ข้าวอื่นๆ 13,911 ไร่(2%) 
1.2 เก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนตค./พย./ธค. ร้อยละ 5/85/10 ตามลำดับ
2. สถานการณ์การตลาด
- ข้าวเปลือกเหนียว
(ความชื้น 25-30 %) 
ราคา 5,800 - 6,000 บาท/ตัน 
(ความชื้น 15%)
ราคา 7,200 - 7,400 บาท/ตัน
(ราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อน)
- ข้าวเปลือกหอมมะลิ
(ความชื้น 25-30%) 
ราคา 11,000- 11,100 บาท/ตัน
(ความชื้น 15%) 
ราคา 13,600-13,700 บาท/ตัน (ราคาปรับตัวสูงขึ้น 100 - 200 บาท/ตัน เมื่อเทียบกับวันก่อน)
- คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว 55%