วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายคำรณ พวงมณี เขตตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 15,16 และนายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ,ลูกจ้าง ,พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา และผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดพะเยา ร่วมรับฟังและประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับและธนาคารแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมฯขึ้น เพื่อรับฟังการชี้แจงและตอบข้อซักถาม ประเด็นปัญหาด้าน IT ด้านข้อมูลทางการเงิน / แบบรายงาน และด้านแนวนโยบาย โดยในการประชุมจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ในวันนี้ และหลังจากการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference)จบลง ก็มีการประชุมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาต่อ โดยมีท่านเขตฯ ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆของสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ในด้านการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ และ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ให้สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดพะเยา