สรุปการรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์ในปีการผลิต 2560/61 โดยมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาได้เปิดจุดรับซื้อ ตั้งแต่เปิดจุดรับซื้อมาจนถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  โดยมีท่านสหกรณ์จังหวัดพะเยา นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ ให้ความสนใจเป็นพิเศษ  และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ คอยให้คำแนะนำส่งเสริม และคอยประสานงานด้านต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ลอดจนพี่น้องสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไปในการจำหน่ายข้าวเปลือกเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นที่พึงพอใจของพี่น้องเกษตรกร