วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดโครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาล แผนงานโครงการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อชี้แจงนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว และเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน พร้อมทั้งนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ และแผนงานโครงการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยมีนายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมบรรยายชี้แจงนโยบายให้กับผู้แทนสหกรณ์ และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา และมีผู้อำนวยการกลุ่มงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมชี้แจงแผนงานโครงของกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งโครงดังกล่าวมีผู้แทนสหกรณ์ และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของตนเองต่อไป

1

2

3

4

5

6