นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้าง คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด ร่วมจัดงานพิธี “สู่ขวัญข้าวขนข้าวขึ้นเล้าของคนเมืองจุน” ในวันนี้ วันที่ 9 มกราคม 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดกรอบนโยบายจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรดำเนินงานในการพัฒนาเกษตรกร ซึ่งมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นให้ประชาชนมีอาหารบริโภคที่เพียงพอและมีความปลอดภัย มุ่งเน้นให้การผลิตทางการเกษตรเป็นรากฐานแห่งการสร้างรายได้แก่ประชาชน และประเทศชาติ โดยแนวทางขับเคลื่อนที่สำคัญคือ การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรมาฝากไว้เพื่อชะลอสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ตลาดตามความต้องการของตลาด เป็นเสมือนแกล้มลิงของสินค้าเกษตรในฤดูการการผลิตที่ผลผลิตทางการเกษตรมีมาก เกินความสามารถของผู้บริโภคจะนำไปใช้ได้ เมื่อสินค้าเกษตรมีราคาดีขึ้น เกษตรกรจึงถอนสินค้าเกษตรนั้นๆ ออกขายสู่ตลาดเกษตรกรจะได้ราคาที่สูงขึ้น “ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร” เป็น 1 ใน 7 ของธนาคารสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งเป็นธนาคารข้าวที่จัดตั้งในสหกรณ์ รูปแบบการบริหารธนาคารข้าวแยกจากธุรกิจปกติของสหกรณ์ โดยแยกบัญชีออกจากธุรกิจอื่นของสหกรณ์ ตามรูปแบบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดและบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารธนาคาร การให้บริการ 1. รับฝากข้าวเปลือก ให้สมาชิกที่ไม่มีฉางข้าวของตนเองนำข้าวเปลือกที่ผลิตได้มาฝากไว้กับธนาคารเพื่อถอนเป็นข้าวสารไปบริโภคส่วนที่เหลือนำไปขายให้สหกรณ์ตามปกติ ตามอัตราที่คณะกรรมการธนาคารประกาศไว้ 2. ให้ยืมข้าวสาร ธนาคารจัดหาข้าวสารให้สมาชิกยืมไปบริโภคก่อนได้ แล้วส่งคืนเป็นข้าวเปลือกเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูกาลต่อไป ตามอัตราที่คณะกรรมการธนาคารประกาศไว้ส่วนที่เหลือจากการส่งคืนสมาชิกนำไปขายให้สหกรณ์ตามปกติ 3. ให้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้สมาชิกที่ขาดแคลนยืมเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกก่อน ชำระคืนเป็นข้าวเปลือกเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในฤดูการต่อไป ตามอัตราที่คณะกรรมการธนาคารประกาศไว้ส่วนที่เหลือจากการส่งคืนสมาชิกนำไปขายให้สหกรณ์ตามปกติ ธนาคารข้าวในสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด แห่งนี้มีผลดำเนินการที่ผ่านมาเป็นประโยชน์แก่สมาชิกเป็นอย่างมาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาและสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด จึงร่วมกันจัดพิธีเปิดโครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรและเปิดพิธี “สู่ขวัญข้าวขนข้าวขึ้นเล้าของคนเมืองจุน” ขึ้นในวันนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ขยายผลโครงการและสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวของขนข้าวขึ้นเล้าของเมืองจุน โดยจะทำพิธีสู่ขวัญข้าวก่อนที่จะขนข้าวเปลือกตามโครงการธนาคารข้าวที่เกษตรกรสมาชิกในมาฝากไว้กับธนาคารขึ้นเก็บในยุ้งฉางของสหกรณ์ ในวันนี้มีเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่นำข้าวมาฝากไว้กับธนาคารข้าว สมาชิกสหกรณ์ทั่วไปและเป็นผู้ที่คาดหวังว่าจะเข้าร่วมโครงการธนาคารข้าวในปีต่อไป ภาคส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิธีประมาณ 300 คน โดยได้มีการรวมตัวกันตั้งขบวนที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจุน และร่วมกันแห่ขบวนเพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงการกันมา ตั้งแต่ตอนเช้าของวันนี้ โครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรและเปิดพิธี“สู่ขวัญข้าวขนข้าวขึ้นเล้าของคนเมืองจุน” จะเห็นได้ว่าโครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แนวคิดมาจากโครงการธนาคารข้าว ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 9 พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะให้ประชาชนพึ่งตนเองโดยให้พึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด ในบางเรื่องทรงเห็นว่าการจัดสรรทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆจะช่วยแก้ปัญหาได้ในระยะยาวและในบางกรณีก็ทรงเห็นว่า จำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องข้าว ทรงพยายามทำทุกวิถีทางให้เกษตรกรมีข้าวพอกิน ดังที่ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงปรารภว่า “ขณะนี้ราษฎรต้องซื้อข้าวบริโภคในราคาสูงทั้งๆที่ข้าวเปลือกมีราคาต่ำ เนื่องจากพ่อค้าคนกลางแสวงหากำไรเกินควร บางท้องที่ชาวนาขาดแคลนข้าวบริโภคในบางฤดูกาล” จึงเริ่มมีการตั้งธนาคารข้าวขึ้นใน พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา และพิธีสู่ขวัญข้าว เป็นความเชื่อเพื่อเป็นการบำรุงขวัญของพี่น้องเกษตรกร รวมถึงการแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพ เพื่อบันดาลให้ผลผลิตข้าวในปีหน้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด ที่ได้จัดกิจกรรมวันนี้ขึ้น ภูมิใจที่ได้เห็นถึงความพร้อมเพรียงกันของทุกฝ่ายที่มีความตั้งใจผนึกพลังผสานความรู้ความสามารถบูรณาการ การทำงานร่วมกันของหน่วยงานข้าราชการในจังหวัดพะเยารวมทั้งหน่วยงานภาคีในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ด้วยดี กิจกรรมในวันนี้เป็นการเปิดโครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรและงานพิธี “สู่ขวัญข้าวขนข้าวขึ้นเล้าของคนเมืองจุน” ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทำให้เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องธนาคารข้าว และมีสถานที่รับฝากข้าวเพื่อเก็บไว้สำหรับบริโภคได้ตลอดทั้งปี ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ได้สืบทอดพิธีสู่ขวัญข้าวด้วยสำนวนหรือภาษาถิ่นที่หาฟังได้ยาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวนา อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงคุณภาพข้าวหอมมะลิของอำเภอจุน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและที่สำคัญคือได้พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในอำเภอจุน มีการรวมกลุ่มกันผลิตที่เข้มแข็ง โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน มีต้นทุนการผลิตลดลงและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างโอกาสในการแข่งขัน สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง เป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและประเทศชาติต่อไป (past 1)  ลิ้งค์ รูปภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1732235296807474&id=973092482721763