วันที่ 2 มีนาคม 2561นายพิพัฒ สัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำทีมเเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ,กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเด็กนักเรียน ร่วมเดินทางในโครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน ณ สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด จังหวัดเชียงราย เพื่อดูงานของสหกรณ์ในด้านต่างๆ เพื่อปรับใช้ในส่วนการพัฒนาของสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา และเป็นแนวทางเพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนใช้ในการพัฒนาด้านการสหกรณ์สืบไป