วันที่ 23มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายคำรณ พวงมณี เขตตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 15,16 ให้ความรู้แก่ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยมี นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ,ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้ารับการประเมินและติดตามงานด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการปฎิบัติงานที่จำเป็นแก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถที่จำเป็นในตำแหน่งงานให้บรรลุผลสำเร็จของงานได้อย่างดี โดยดำเนินการในรูปแบบจัดการเรียน การสอน (Unit School) และติดตามความก้าวหน้า ของการดำเนินงานตามแผนงานนโยบายการขับเคลื่อนฯของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนำสู่ประโยชน์ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์เกิดความรู้ความเข้าใจด้านต่างๆ ตามแนวทางการขับเคลื่อนฯงานด้านการสหกรณ์ สืบไป

28954267 1812567022107634 1515889003246644369 o

28953961 1812567125440957 7453176251938788840 o

28947076 1812567005440969 460171241044515629 o

28828053 1812567018774301 9210488879792182639 o