วันที่ 21 พฤษภาคม  2561 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา   นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมโครงการอบรมทางไกล( Conference ) เรื่อง “การป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน” และแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายปรีชา แนบถนอม หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”และมีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ  นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมการสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะนำมาซึ่งปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สุจริต โปร่งใส โดย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งคัด