วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (8 จังหวัดภาคเหนือ) ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย