วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการก่อสร้างไซโล ขนาด 1,000 ตัน และเครื่องชั่ง 100 ตัน พร้อมห้องควบคุม เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบกลางปี) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ที่ตั้งจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านร้องส้าน จำกัด ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

01

02

03

04

05

06