วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ออกเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตร ของสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อย

01

02

03