วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ออกเดินทางตรวจเยี่ยมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไหมไทยร่องส้าน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งทางกลุ่มได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน สามารถผลิตตัวไหมเพื่อจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 100 บาท ใช้ระยะเวลาการเลี้ยง 25 วัน ซึ่งทางกลุ่มสามารถเลี้ยงและจำหน่ายได้ต่อรอบเป็นจำนวนเงิน 25,000.-บาท นับได้ว่าเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจเลยทีเดียว

15

12

13

14