นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์ของพระราชา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำยม ปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-21กรกฎาคม 2561 ณ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี นายคำรณ พวงมณี เขตตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 15,16 พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ,เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงาน โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร กิจกรรมการสาธิตการสำรวจที่ดินด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ,การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน แก่เกษตรกร ตำบลเชียงม่วน 5 หมู่บ้าน และกิจกรรมการปลูกป่าในพื้นที่ปลูกป่าบ้านแม่หาย ตำบลออยอำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วย

37544059 1962646677099667 8910032667710324736 o

37595537 1962646690432999 3635908240920805376 o

37500488 1962646787099656 5366684687165030400 o

37673831 1962647227099612 7309625796207837184 o