เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี" โดยมี นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจ ในการดำเนินชีวิต ประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวน 100 คน ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

37673651 957788011082820 7788790214813548544 o

37720237 957788081082813 257903466045767680 o

37709648 957790107749277 7272198849895071744 o

37723350 957788527749435 3451073159401308160 o

37761457 957790231082598 4745788624123985920 o

37731708 957790481082573 5295399281002283008 o