วันที่ 11 กันยายน 2561 นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ร่วมกับจังหวัดพะเยา กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการจริยธรรม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต ประจำกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยเชิญ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา

41377079 2043325572365110 1347648080492625920 n

41591393 2043325582365109 2911915366294749184 n

41503590 2043325602365107 1449095384117805056 n