8 สิงหาคม 2560 นางอุษา เครือสาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งฯ ติดตามการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี60 ของคณะอนุกรรมการระดับเขตชุดที่ 8 ณ สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด