ข้าราชการ

นางสาวยุวพาพร  พลเวียง 
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
 

นางสายฝน กิติบุตร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

11


นางศศิธร พันธ์เสนา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
     
นางสาวจีราวรรณ ใจไหว
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
    
 
นางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
นายนิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
11

นางวารุณี ศักดิ์สูง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
 
นางสาวศรีแพร กัลยา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ


นางสาววนิดา หินหอม 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นางเรวดี  วันถุนัด
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวรติรัตน์ ธีรากิจ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

 


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

ที่อยู่ 626 หมู่ 11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054 - 449 - 633 โทรสาร 054 - 440 - 787

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.