ข่าวประชาสัมพันธ์

flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (ครั้งที่ 2) (02/08/2561)new2day
flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (02/08/2560)new2day
flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (24/07/2561)
flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (06/07/2561)
flower2โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
flower2การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   
flower2VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10)  
 อ่านทั้งหมด

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ระบบงาน

 User Interface 36 16ข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์  User Interface 36 16ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ User Interface 36 16ระบบงาน E-สารบรรณกรมส่งเสริมสหกรณ์
 User Interface 36 16ข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร  User Interface 36 16ระบบงาน E-Project User Interface 36 16ระบบงาน E-สารบรรณจังหวัดเพชรบูรณ์
 User Interface 36 16ข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ  User Interface 36 16ระบบเงินเดือนค่าจ้างประจำ User Interface 36 16ระบบ E-mail กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

video 32 วีดีโอที่น่าสนใจ        
bannean
  farmer market
  popeang
 ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ของสหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านเนิน จำกัด 
 ตลาดเกษตรกร Farmer market
 ติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรชนแดน จำกัด 
       
raharn   skt    smartfarmer
 การเลี้ยงปลาต้นทุนต่ำกับสหกรณ์ประมง
บ้านระหาร จำกัด 
 โครงการรวบรวมใบยาสูบของ
สกต.เพชรบูรณ์ จำกัด 
 สมาร์ทฟาร์มเมอร์ นายเบิ้ม สนิทวงศ์  
        วีดีโอทั้งหมด 
bannerdown6 ban coopclick bannerdown7 bannerdown8 banner seed
bannerdown15 bannerdown18 bannerdown19 bannerdown22 banner anti coruption
ban lawper ban lawweb ban app
        plancall center