ข่าวประชาสัมพันธ์

  

stickky เอกสารการประชุมทางไกล Video Conference วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รายละเอียด

stickkyรายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดพิษณุโลกแก้ไขปัญหาในการทำงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมนา "กฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณืที่จะเป็น"  รายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนผู้แทนเกษตรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ หลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบริหารควาเสี่ยงโครงการที่เสนอรับเงินสับบสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ รายละเอียด

 ขอรับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานเกี่ยวกับอนุสัญญาขององค์การแรกงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยยังไม่ให้สัตยาบัน  รายละเอียด 

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. .. รายละเอียด 

แบบตารางสรุปความคิดเห็นร่างพระราชบัญญติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .. รายละเอียด 

เอกสารกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  รายละเอียด 

 

>อ่านข่าวย้อนหลัง<

รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดพิษณุโลกแก้ไขปัญหาในการทำงานของ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)

ครั้งที่ ๑/๒๕6๒

วันจันทร์ที่ 2๕ มีนาคม 256๒


     banner document           banner editdocument   banner eproject

          

banner money     banner rating     banner Unitschool 

 

        

divider

 


ban actnews